top of page

Kard Rendje Vívóiskola Sportegyesület

Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzat

1.§ Az etikai szabályzat célja:

 1. Jelen Szabályzat elsődleges célja, hogy elősegítse és ösztönözze a vívás sportágra vonatkozó szabályok, szabályzatok betartását, érvényesítését, a Egyesület célkitűzéseivel való azonosulást, valamint a vívás sportágban tevékenységet folytató, 18. életévét be nem töltött személyek védelmét (a továbbiakban: gyermekvédelem).

 2. A Kard Rendje Vívóiskola Sportegyesület (a továbbiakban: KRViSE) Fegyelmi Szabályzata az Etikai Szabályzatba utalja azon fegyelmi vétségek meghatározását, melyek etikai vétségek és elkövetőjükkel szemben fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye.

 3. Jelen Szabályzat meghatározza azokat az etikai normákat, melyek betartása a vívás sportágban kötelezőek, illetőleg szabályozza, mely normák megsértése von maga után fegyelmi felelősségre vonást.

 4. Jelen Szabályzat meghatározza továbbá azokat a gyermekvédelmi szabályokat, melyek betartása a vívás sportágban valamennyi gyermekkel foglalkozó sportszakember számára edzésen, versenyen és azon kívül kötelezőek, és amelyek be nem tartása, illetőleg megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után.

2.§ A jelen szabályzatban meghatározott etikai normákat és gyermekvédelmi szabályokat be kell tartani

 1. mindazokon a versenyeken, eseményeken, amelyek az MHS versenynaptárában szerepelnek, továbbá mindazokon a nemzetközi vívó versenyeken, eseményeken, melyek az MHS versenynaptárában nem szerepelnek,

 2. az MHSáltal kiírt, szervezett vagy rendezett – versenynaptárban nem szereplő – sporteseményeken, rendezvényeken,

 3. az MHS és KRViSE által szervezett edzőtáborokban, edzéseken,

 4. a KRViSE testületi ülésein, konferenciáin, bizottsági üléseken,

 5. a KRViSE által vagy megbízásából, illetőleg állami vagy más sportszervezet által vagy szponzori szerződés alapján szervezett eseményeken (fogadás, díjkiosztó, stb.),

 6. a KRViSE vagy tagszervezeteiben, a vívó szakosztályokban zajló edzések, sportesemények során,

 7. más sportág sporteseményein,

 8. minden egyéb nyilvános szereplésen,

 9. minden egyéb olyan alkalommal, melyen a sportoló, tisztségviselő, sportszakember ilyen minőségében van jelen,

 10. a gyermekvédelmi szabályok tekintetében minden gyermekkel összefüggő magatartási helyzetre, beleértve az 1-9) pontban meghatározott eseményeken, tevékenységeken túl az edzésen, versenyen, sportág-népszerűsítő eseményen kívül gyermekkel történő találkozás, élőszóban, telefonon, elektronikus felületen, közösségi oldalakon, stb. történő kommunikáció esetében

3.§ A sportoló, tisztségviselő, sportszakember köteles

 1. azonosulni a sport, ezen belül az IFHEMA, az MHS és a KRViSE általános céljaival és konkrét célkitűzéseivel,

 2. tiszteletben tartani az olimpiai eszméket,

 3. tiszteletben tartani és megbecsülni a sportág hagyományait és értékeit, a nemzeti válogatottat,

 4. betartani az IFHEMA-ra, az MHS-re és a KRViSE-re vonatkozó szabályzatait,

 5. tartózkodni a szabályzatok és versenyszabályok kijátszásától, tisztelettel viselkedni a versenybírókkal, illetőleg a verseny rendezésében közreműködő személyekkel, tiszteletben tartani a verseny időrendjét, beleértve érintettség esetén az eredményhirdetésen való pontos megjelenést,

 6. sportszerű életmódot folytatni, tartózkodni a mértéktelen drog és alkoholfogyasztástól, betartani az MHS és KRViSE további ezzel kapcsolatos előírásait, melyet a KRViSE jelen szabályzat mellékleteként tesz közzé,

 7. a sportág, illetőleg személyiségének hírnevéhez méltó magatartást tanúsítani,

 8. a KRViSE által használatba adott sporteszközt, sportfelszerelést és más vagyont szakszerűen, gondosan használni, tárolni, karbantartani,

 9. példamutató magatartást tanúsítani a fiatal sportolók, sporttársai, szakembertársai és tisztségviselő társai felé,

 10. a sportágban tevékenységet folytató társai munkáját, eredményeit elismerni, tiszteletben tartani,

 11. a FAIR PLAY szellemiségével képviselni sportszervezeteiket, valamint Magyarországot a különböző hazai és nemzetközi versenyeken, mely versenyeken minden résztvevőre, edzőre és vezetőedzőre, valamint a csapat egyéb tagjaira kizárólag az IFHEMA, az MHS és a KRViSE szabályai vonatkoznak.

A gyermekkel foglalkozó sportszakember a gyermek érdekeinek biztosításával, előtérbe helyezésével köteles betartani továbbá az alábbi gyermekvédelmi szabályokat:

 1. tilos a gyermeket bármilyen módon bántalmazni, beleértve a fizikai, érzelmi bántalmazást, szexuális zaklatást és ezen magatartások 2.§ 10) pontjában meghatározott, és minden további megvalósulási formáját,

 2. tilos a gyermekkel szemben fenyegetést, kényszert alkalmazni, kivéve a gyermek életmentését vagy testi épségének védelmét szolgáló rendkívüli helyzetet,

 3. tilos a gyermeket emberi méltóságában sértő, becsmérlő kifejezésekkel illetni,

 4. a gyermekkel a kapcsolatfelvétel a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) tudtával lehetséges, a kapcsolatfelvételt követően a szülőket tájékoztatni kell a sportszakember és a gyermek között a egyesületnél szokásos kapcsolattartás formájáról, amennyiben a szülő a folyamatos működéshez szükséges direkt kapcsolattartás formája ellen kifogást emel, az adott gyermek esetében a szülő által kifogásolt kapcsolattartási forma nem alkalmazható,

 5. a gyermekkel foglalkozó sportszakembernek nyitottnak kell lennie a gyermekkel szemben, teljesítményét korának megfelelően, lehetőleg építő jellegű visszajelzésekkel kell értékelnie, a gyermeknek lehetőséget kell adnia, hogy problémájával megkereshesse,

 6. a gyermekkel foglalkozó sportszakember köteles felhívni a gyermek figyelmét a tiltott teljesítményfokozók egészségügyi kockázataira, illetve az ezzel kapcsolatos erkölcsi károkra,

 7. amennyiben a gyermekkel foglalkozó sportszakember bántalmazásra utaló jelet észlel a gyermeken, viselkedésén, köteles azt jelezni a tagszervezet vezetőjének, a szülőnek, a sportszakember által súlyosnak ítélt helyzetben a Szövetség főtitkárának, mely bántalmazásra utaló jelek többek között lehetnek:
  • ismeretlen eredetű zúzódások, sérülések,
  • hirtelen bekövetkező magatartásváltozás, zárkózottá válás, indokolatlan késések, társaival szembeni hirtelen viselkedés-változás,
  • hirtelen bekövetkező, sportszakmailag nem indokolt teljesítmény-visszaesés,
  • gyermek külsejében bekövetkező feltűnő változás, például hirtelen súlyváltozás, elhanyagolt ruházat, stb.,

 8. bántalmazás észlelése, gyanúja esetén, illetőleg, ha a gyermek szól a sportszakembernek a bántalmazásról, a 6) pontban foglaltak figyelembevételével a sportszakember köteles kivizsgálást kezdeményezni, és amennyiben a tagszervezet az esetet a szülő bevonásával nem vizsgálja ki, köteles azt haladéktalanul a Szövetség szakmai igazgatójának jelezni,

 9. a sportszakember köteles azon lehetőségről az érintett gyermeket és szülőt tájékoztatni, hogy gyermek bántalmazása vagy annak gyanúja esetén a gyermek, a szülő, a sportszakember közvetlenül is fordulhat az egyesület szakmai igazgatójához, és igényük esetén a szakmai igazgató tájékoztatja az érintettet a egyesület által gyermekvédelmi ügyben kijelölt pszichológus elérhetőségéről.

Az első bekezdésben meghatározott etikai normák megszegése esetén a sportoló, tisztségviselő, sportszakember, továbbá a második bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szabályokat megszegő sportszakember a KRViSE Fegyelmi Szabályzata alapján felelősségre vonható.

4.§ A sportoló a 3.§- ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás alá vonható, ha

 1. szándékos cselekményével szabálytalanul befolyásolja a verseny eredményét, vagyis szabálytalanul magának vagy más versenyzőnek előnyt szerez és ezzel más versenyzőt hátráltat, (a szándékosság megítélésében a versenybíró nyilatkozata irányadó),

 2. edzőtáborban megszegi az alapvető együttélési normákat, ezzel zavarja sporttársai felkészülését, pihenését, megszegi a vezetőedző vagy edző által meghirdetett, az edzőtáborra vonatkozó normákat,

 3. mértéktelenül drogot vagy alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, megszegi az MHS és a KRViSE ezzel kapcsolatos előírásait,

 4. népszerűségének vagy fizikai erejével visszaélve a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít,

 5. a sportágban tevékenységet folytató sportolótársai, sportszakemberek vagy tisztségviselők eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli.

5.§ A sportszakember a 3.§- ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás alá vonható, ha

 1. versenyzőjét a 4.§-ban meghatározott cselekmények vagy magatartásformák valamelyikére felbújtja, arra tanácsot ad, abban közreműködik, illetőleg nem tesz meg minden tőle telhetőt a versenyzője etikai vétséget megvalósító magatartásának abbahagyása érdekében,

 2. sportoló, más sportszakember vagy tisztségviselő irányában sportszakemberhez méltatlan magatartást tanúsít,

 3. mértéktelenül drogot vagy alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, megszegi az MHS ezzel kapcsolatos előírásait,

 4. népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít,

 5. a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakember társai vagy tisztségviselők eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli,

 6. a 3.§ második bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szabályokat megszegi.

6.§ A tisztségviselő a 3.§ -ban meghatározottakra figyelemmel etikai vétséget követ el és fegyelmi eljárás alá vonható, ha

 1. nyilvános szereplés alkalmával a KRViSE nevében nyilatkozik és az nem felel meg a meglévő testületi döntésnek,

 2. a tisztségviselői feladataiból adódó testületi munkában tartósan érdektelen, a testületi ülések több mint 50%-án – méltánylást érdemlő ok kivételével – nem vesz részt,

 3. a testületben vállalt feladatának nem teljesítésével erkölcsi vagy anyagi kárt okoz a KRViSE-nek,

 4. mértéktelenül drogot vagy alkoholt fogyaszt, vagy ezek fogyasztására mást felbújt, megszegi az MHS és KRViSE ezzel kapcsolatos előírásait,

 5. népszerűségének kihasználásával a sportág vagy saját hírnevéhez méltatlan magatartást tanúsít,

 6. a sportágban tevékenységet folytató sportolók, sportszakemberek vagy tisztségviselő társai eredményeit, tevékenységét méltánytalanul becsmérli.

7.§ Fegyelmi eljárás kezdeményezése

Az etikai vétség elkövetőjével szemben fegyelmi eljárást a Fegyelmi Szabályzat szerint arra illetékes személy kezdeményezheti. Az ügyvezető igazgató köteles fegyelmi eljárást kezdeményezni, ha a gyermekvédelmi szabályok súlyos megsértése, így különösen bántalmazás ténye vagy gyanúja jut tudomására. Fegyelmi eljárás mellőzésével az érintett esemény felelős vezetője, azaz

 1. versenyen a sportszabályokat érintő etikai vétség esetén a verseny zsűrije, egyéb szabályokat érintő vétség esetén a sportigazgató, a szövetségi kapitány vagy a szakági vezetőedző, az MVSZ elnöke, főtitkára, a KRViSE elnöke.

 2. egyéb eseményen az MHS elnöke, távollétében alelnökei, főtitkára vagy az esemény szervezésében vezető szerepet betöltő más MHS tisztségviselő illetve a KRViSE ügyvezető igazgatója az etikai vétség elkövetőjét az eseményen való további részvételből kizárhatja, ebben az esetben az adott esemény elhagyására kötelezhető.

8.§ Záró rendelkezések

A KRViSE Etikai és Gyermekvédelmi Szabályzatát az Elnök az egyesület minden sportolójával tisztségviselőjével, sportszakemberével megismerteti a tartalmát és ők magukra nézve kötelezőnek tekintik a betartását, melyért az Elnök a felelős. Ha szükséges, kiegészítésekkel a Szabályzatot módosítani lehet.

 1. Az elnök a testületi szervek határozatait írásban igazolható módon közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történő elhelyezés, valamint az Egyesület www.kardrendje.hu megjelölésű honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra is hozza.

 2. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a Egyesület székhelyén - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet.

 3. Az Egyesület működésének rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének módjáról, illetve beszámolói közlési módjáról az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán történő elhelyezés, valamint az Egyesület  www.kardrendje.hu megjelölésű honlapján történő közzététel útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 4. Az Egyesület alapszabályában, illetőleg az egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezések hivatalos értelmezésére az Egyesület elnöksége jogosult. Az elnökség állásfoglalása Az Egyesület valamennyi tagjára, illetőleg szervére nézve kötelező.

9.§ Teendők etikai vétség esetén

Az etikai vétség elkövetőjével és a gyermekvédelmi szabályokat megszegő sportszakemberrel szemben egyebekben a Fegyelmi Szabályzat rendelkezései szerint kell eljárni. Jelen Szabályzatot egységes szerkezetben az KRViSE Elnöksége elfogadta és 2023. szeptember 18. napjával hatályba léptette. A Szabályzatot a hatálybalépést követően elkövetett etikai vétségek és gyermekvédelmi szabályok megsértése esetén kell alkalmazni.

bottom of page