top of page

Kard Rendje Vívóiskola Sportegyesület

Adatkezelési tájékoztató

A Kard Rendje Vívóiskola Sportegyesület (székhely: 9027 Győr, Kölcsey u. 14. I/2, e-mail: infokardrendje@gmail.com, nyilvántartási szám: 08-02-0061963, adószám: 18984853-1-08, adatkezelés helyszíne az egyesület által szervezett esemény vagy edzés szerint változó, képviseli: Berki András elnök (Győr) és Kelemen Tamás Pál (Budapest), a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Adatkezelő célja a Historical European Martial Arts vívó sport (továbbiakban: HEMA vívás) népszerűsítése, a HEMA vívás lehetőségének biztosítása a sportág iránt érdeklődök számára, továbbá utánpótlás nevelés, versenyek, felkészülési, illetve sporttáborok szervezése, lebonyolítása, valamint az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportjának támogatása. További célja a sport által az egészséges életmódra nevelés, rekreációs céllal végzett HEMA vívás  szervezése. Az egészséges életmódot, a testedzést, a HEMA vívás  népszerűsítő előadások szervezése, megtartása. Ezen tevékenységéhez, az egyesületi cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, hogy megszerezze a tagok és más érintettek bizonyos személyes adatait.

Adatkezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, jogainak és alapvető szabadságjogainak biztosításában, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő az érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

E tájékoztató célja továbbá, hogy rögzítse az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos adatbázis által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az adatvédelmi és adatkezelési politikáját. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, jelen tájékoztató bármely időpontban történő egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket.

Amennyiben kérdése van jelen tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az infokardrendje@gmail.com e-mail címre.

Fogalmak

Jelen Szabályok alkalmazása során érintett bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jelen szabályzatban: érintett) vonatkozó bármely információ: azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelések korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza: ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további  információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek: az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége: az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Hardver eszköz: valamennyi olyan eszköz, amelynek feladata az informatikai rendszer folyamatos működésének biztosítása, vagy amely biztonsági adatmentésre, avagy másolatok készítésére szolgál, valamint amely elektronikus vagy egyéb módon a számítógép külső behatás elleni védelmét szolgálja.

Hírközlő eszköz: bármilyen technikai eszköz, technológiai eljárás, amely egy vagy több fogadó személy számára jelzések, adatok és információk továbbítására vagy fogadására alkalmas.

Információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);

1. Az adatkezelő neve:

Kard Rendje Vívóiskola Sportegyesület (a továbbiakban: Adatkezelő)

2. Az Adatkezelő székhelye:

9027 Győr, Kölcsey u. 14.

3. Elérhetőség az adatkezeléssel kapcsolatban:

infokardrendje@gmail.com  

4. Az adatkezelés jogalapja:

az érintett és kiskorú érintett esetén a szülői felügyeleti jogokat gyakorló személy megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján Az érintettek hozzájárulásukat az alábbi jogcselekményekkel adják meg:

 • tagfelvételi kérelemhez szükséges adatlap kitöltésével és aláírásával

 • tisztségviselők esetén a hozzájárulás írásbeli megadásával

 • kupán vagy táborozáson való részvételhez szükséges adatszolgáltatáshoz való hozzájárulással

 • az arra jogosultak esetén az egyesületi közgyűlésén való részvétellel

 • adatkezelési tájékoztató elfogadásával egy checkbox útján a weboldal felkeresésekor

 • közösségi oldalak kedvelésével, vélemények, hozzászólások közlésével

 • Adatkezelővel történő szerződéskötéskor

5. Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő adatkezelésének a célja, az egyesületi célok megvalósítása, és az ezekhez kapcsolódó feladatok teljesítése. A weboldalon és közösségi oldalakon történő adatkezelés célja az érdeklődők tájékoztatása Adatkezelő tevékenységéről, az általa biztosított sportolási lehetőségekről, és sportolóink által elért eredményekről. A megadott adatok az Adatkezelőn kívül más -10. pontban megjelölteken kívüli- személyekhez nem jutnak el, azokat is elsődlegesen Adatkezelő elnökségi tagja kezeli, azok csak az adatfeldolgozóként megjelölt személyekhez, vállalkozásokhoz jutnak el. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatok harmadik személyeknek nem kerülnek átadásra. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Személyes adataik kezeléséről az érintettek az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a infokardrendje@gmail.com   e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. 

6. A kezelt adatok köre:

Adatkezelést az Adatkezelő az alábbi esetekben folytat:

 • www.kardrendje.hu weboldal látogatása során

 • tagok és tisztségviselők adatainak kezelése során az egyesületi cél megvalósítása érdekében

 • facebook és instagram oldalak megtekintésekor

 • szerződéskötéskor

 • jogszabályban előírt számviteli, adózási kötelezettségének teljesítése érdekében.

Az Adatkezelő célja, hogy valamennyi adatkezelés során csak a lehető legszükségesebb személyes adatok kezeléséhez kérje az érintett hozzájárulását.

Az adatkezelés során az alábbi adatok kerülnek nyilvántartásba:

Sportoló tagok esetén
 • név

 • születési hely és idő

 • anyja neve

 • lakcím

 • társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám)

 • egyesület alapszabályát elfogadó nyilatkozat

 • tagfelvételi kérelem és az ezzel kapcsolatos határozat

 • csapatának megnevezése

 • edzéseken való részvétel

 • mérkőzéseken való részvétel

 • mérkőzésekről, illetve kupán, táborokban készült videófelvételek

 • oktatási célból készült videófelvételek edzésekről, mérkőzésekről

 • szakmai felmérésének eredménye

 • önként vállalt feladat

 • közgyűlésen való részvétel

 • közgyűlési határozatban való érintettség

 • egyéb rendezvényeken való részvétel

 • Elnökséghez intézett kérdések, felvilágosítás- és tájékoztatáskérés

 • a tagok által látogatott iskola megnevezése

 • tagok telefonszáma: kizárólag 16. életévüket betöltött tagok esetében hozzájárulásuk megadása esetén kerül kezelésre

 • tagok e-mail címe: kizárólag 16. életévüket betöltött tagok esetében hozzájárulásuk megadása esetén kerül kezelésre

 • tagdíj fizetés teljesítése és tagdíjhátralék

 • egyesületi tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegése

 • kizáró határozat

 • szülő, törvényes képviselő e-mailcíme és/vagy telefonszáma: sérülés, rosszullét esetén a szülő értesítéséhez szükséges. Az érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása esetén kerülnek kezelésre az e-mailcímek és telefonszámok.

 • különleges adatok: egészségügyi adatok: megbetegedések, sérülések, rendszeres gyógyszerszedés: ezen adatok ismerete és nyilvántartása feltétlenül szükséges az edzéseken, illetve a versenyeken történő részvételhez.

A tagok alapadatai (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím) versenyekre történő nevezéshez, a szükséges játékosengedélyek beszerzéséhez szükségesek, és a sportorvosnak kerülnek továbbításra. TAJ számra sérülés, rosszullét esetén van szükség, ha a tagot emiatt orvoshoz kell vinni, vagy hozzá mentőt kell hívni. Ezen kívül a sportorvos felé is továbbításra kerül ezen adat, illetve a sérülésre, rosszullétre vonatkozó adat.

 • tagdíj fizetés teljesítése, illetve annak elmaradása: ebből fakadó igények érvényesítéséig kerülnek kezelésre, illetve az ezzel kapcsolatos jogorvoslatok jogerős lezárásáig

 • egyesületi tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegése: tagsági jogviszony megszűnéséig kerülnek kezelésre ezen adatok

 • kizáró határozat: az ezzel kapcsolatos eljárás jogerős befejezéséig, illetve a tagsági jogviszony megszűnéséig kerül kezelésre

A többi adatot a tagsági jogviszony megszűnéséig kezeli az egyesület. Az adatokhoz mindenekelőtt az elnökség, és az adatvédelmi szabályzatra és a titoktartási kötelezettségre kioktatott alkalmazottak férnek hozzá. Az adatok kizárólag a szükséges körben kerülnek továbbításra az adatfeldolgozók részére. Az Adatkezelő a kiskorú tagok felett szülői felügyeletet gyakorló személy elektronikus levelezési címét azok hozzájárulása esetén kizárólag sérülés vagy rosszullét miatti elérhetőség, gyors tájékoztatás és az „érintett hozzáférési jogának” gyakorlása céljából használja, azon marketing tevékenységet nem végez. Az Adatkezelő a kiskorú tagok felett szülői felügyeletet gyakorló személy telefonszámát azok hozzájárulása esetén kizárólag sérülés vagy rosszullét miatti elérhetőség, gyors tájékoztatás céljából használja, azon marketing tevékenységet nem végez.

Weboldalon és közösségi oldalakon, megjelenő adatok, melyek a 16. életévét betöltött sportoló és a törvényes képviseletet ellátó személy hozzájárulása esetén kerülnek megjelenítésre a hozzájárulás visszavonásáig:

 • sportoló neve

 • születési idő

 • sportorvosi igazolás ideje

 • csapatának megnevezése

 • sportoló fényképe

 • csapatokról készült fotók

 • sportoló és csapata által elért eredmények

 • bajnokságokon való szereplés

 • bajnokságokról készült fényképek, videófelvétel.

 • edzésrend

Tiszteletbeli tagok esetén:
 • név

 • lakcím

 • egyesület alapszabályát elfogadó nyilatkozat

 • tagfelvétellel kapcsolatos határozat

 • önként vállalt feladat

 • közgyűlésen való részvétel

 • egyéb rendezvényeken való részvétel

 • Elnökséghez intézett kérdések, felvilágosítás- és tájékoztatáskérés

 • egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenység

 • egyesületi tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegése

 • kizáró határozat Valamennyi tag esetén az egyesületi tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségek megszegésével kapcsolatos adatok: tagsági jogviszony megszűnéséig kerülnek kezelésre

 • kizáró határozat: az ezzel kapcsolatos eljárás befejezéséig, illetve a tagsági jogviszony megszűnéséig kerül kezelésre

A többi adatot a tagsági jogviszony megszűnéséig kezeli az egyesület. Az adatokhoz az elnökség férhet hozzá. Az adatok kizárólag a szükséges körben kerülnek továbbításra az adatfeldolgozók részére.

Elnökségi tagok és egyéb tisztségviselők esetén:
 • név

 • lakcím

 • e-mail cím: hozzájárulás esetén

 • telefonszám: hozzájárulás esetén

Ezen adatok az érintett Adatkezelővel fennálló jogviszonyának megszűnésekor törlésre kerülnek. Adataikhoz csak az elnökség férhetnek hozzá. Az adatok kizárólag a szükséges körben kerülnek továbbításra az adatfeldolgozók részére. Fenti érintettek esetén az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Az adatkezelés célja: az egyesületi célok és az ehhez kapcsolódó feladatok megvalósítása. Ugyanakkor az Adatkezelőnek jogi kötelezettségének teljesítéséhez is szükséges az adatkezelés a sportról szóló 2004. évi I. törvény, az gyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján.

Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy megadta, illetve engedélyezte. Ugyanakkor 14. életévüket betöltött és 16. életévüket még be nem töltött tagok esetén mind az érintett gyermek mind pedig a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló hozzájárulása szükséges. 16. életévüket betöltött tagok önállóan jogosultak rendelkezni személyes adataikról. A közgyűlésről jegyzőkönyv és jelenléti ív készül, melyben feltüntetésre kerülnek a megjelentek és a hozzászólásaik. Az ezekhez való hozzájárulást ráutaló magatartással, azaz az érintett közgyűlésen való részvételével, hozzászólásával megadottnak tekinti az Adatkezelő. A közgyűlési jegyzőkönyveket, jelenléti íveket, határozatokat a jogszabály szerint köteles megőrizni az Adatkezelő.

Támogatók esetén:
 • egyéni vállalkozó neve/ cég esetén képviselőjének neve

 • székhely

Az adatokat az Adatkezelő a támogatás nyújtásától számított 1 év után törli. Adataikhoz az elnökség és az informatikus férhet hozzá, a szükséges adatok a könyvelő felé kerülnek továbbításra. Adatkezelő az adatkezeléshez való hozzájárulást a támogatás nyújtásával megadottnak tekinti.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Az adatkezelés célja: az egyesületi célok és az ehhez kapcsolódó feladatok megvalósítása. Ugyanakkor az Adatkezelőnek jogi kötelezettségének teljesítéséhez is szükséges az adatkezelés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján.

7. Az adatkezelés szabályszerűségéért felel az  egyesület elnöksége

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő és az egyesület elnöksége a levelezéshez a Google levelező rendszerét használja. A Google adatvédelmi szabályzata elérhető: https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu Az egyesület edzői az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott valamennyi adatot megismerheti, felelős az Adatkezelő valamennyi adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységéért. Köteles a szoftveres hozzáférés esetén erős és titkos jelszavakat alkalmazni, a jelszót illetéktelenekkel megosztani, és jogosulatlanok előtt felfedni szigorúan tilos. Köteles rendszeresen felülvizsgálni és aktualizálni a rendelkezésre álló adatokat, annak érdekében, hogy személyes adat szükségtelenül ne kerüljön sem tárolásra, sem egyéb kezelésre. A már szükségtelenné váló adatok törlése szintén az ő felelőssége.

Feladata:
 • Munkavállalók, szerződő partnerek tájékoztatása az adatvédelmi kötelezettségekről, kockázatokról és feladatokról, adatvédelmi tudatosság erősítése

 • Át kell tekinteni az adatkezelés célját, a személyes adatkezelés koncepcióját, adatvédelmi folyamatok és szabályzatok kialakítása, a folyamatok és szabályzatok rendszeres vizsgálata

 • Az érintettek megkeresésére tájékoztatás nyújtása arról, hogy az Adatkezelő milyen adatait tárolja és kezeli. Figyelni kell arra, hogy ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, -kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.

 • Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési műveletekhez az érintett hozzájárult.

 • Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy megadta, illetve engedélyezte. Ugyanakkor 14. életévüket betöltött és 16. életévüket még nem betöltött tagok esetén mind az érintett tag mind pedig a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása szükséges. 16. életévüket betöltött tagok önállóan jogosultak rendelkezni személyes adataikról, így azok kezeléséhez, csak is az érintett tag hozzájárulása szükséges.

 • Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.

 • Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

 • Intézkedés adatvédelmi incidens esetére

 • Harmadik féllel kötött olyan megállapodások vizsgálata, amelyek adatkezelési- és továbbítási kérdéseket vetnek fel

 • Együttműködés a partnerekkel, azok adatvédelmi tisztségviselőivel az adatkezelések biztonsága érdekében

 • kapcsolattartás az illetékes adatvédelmi hatósággal

 • vonatkozó jogszabályok nyomon követése az adatvédelmi ismeretek naprakészen tartása érdekében

 • Ellátja a GDPR és az Infotörvény rendelkezéseiben meghatározott további feladatokat.

 

8. Technikai adatok

Az Adatkezelő és a szerverszolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel (pl. titkosított jelszóküldés) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi, az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő az alábbi fizikai és informatikai védelmi eszközöket és módokat alkalmazza:

a) fizikai védelem:

 • zárható iroda

 • zárható szekrény

b) informatikai védelem

 • tűzfal

 • vírusirtó

 • kódok, jelszavak

Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége az általa kezelt személyes adatok naprakész és pontos Nyilvántartása. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a nyilvántartott különleges adatok naprakészségére és pontosságára. A fentiek okán az Adatkezelő valamennyi munkavállalójának kiemelt feladata, hogy a tőle telhető legjobb módon az adatokat naprakészen és pontosan tartsa nyilván. Az Adatkezelő az érintettek számára folyamatosan biztosítja az adatpontosítás lehetőségét.

9. Érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy (1) hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 • Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az érintett saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az infokardrendje@gmail.com   címre kell eljuttatni. Adatkezelő a törlési igény

 • beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett fenti jogait e-mailen keresztül gyakorolhatja, az Adatkezelő infokardrendje@gmail.com   elektronikus levelezési címére küldött e-maillel. Adatkezelő az ilyen igények bejelentésére űrlapot alkalmazhat, melyet az érintetteknek azonban nem kötelező alkalmazni, az elektronikus levélben történő bejelentés is érvényes bejelentésnek minősül. Adatkezelő minden esetben pontosan azonosítja az adatkérő személyét a kért információ kiadását megelőzően. Adatkezelő elnökségi tagjai jogosultak dönteni az érintett kérelméről. Adatkezelő az érintett hozzáférési kérelmének 6 héten belüli megismételt teljesítéséért 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint adminisztrációs díjat kérhet kérésenként. Az Adatkezelő az érintett kérelmét 30 (harminc) napon belül köteles teljesíteni.

Az érintettnek joga van továbbá:

 • - hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását visszavonni

 • - tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen

 • - kérni az adatai más szerv/személy részére történő hiánytalan továbbítását (adathordozhatóság)

10. Az adatok adatfeldolgozó részére történő átadása

Az Adatkezelő az adatokat Google által biztosított felhő alapú tárhelyen tárolja. A Google adatvédelmi szabályzata elérhető: https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu.

Az Adatkezelő kizárólag az alábbi személyekkel és vállalkozásokkal (a jelen szabályzatban a továbbiakban: adatfeldolgozó) osztja meg az érintettre vonatkozó személyes adatokat:

 • Magyar Hosszúkardvívó Szövetség 4032 Debrecen, Illyés Gyula u.9.  elnök: dr. Pávay Tibor,  email: info@hosszukardvivas.hu: sportoló esetén: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, e-mail cím: a versenynevezések és a versenyengedélyek kiállítása érdekében kerülnek továbbításra az adatok.

 • versenyre nevezés esetén: a versenyszervező ország, illetve szervezet részére kerülnek továbbításra sportolók esetén: név, születési idő, melyhez az érintettek és törvényes képviselőik megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulását kéri minden egyes esetben az Adatkezelő.

Fentieken túlmenően a tagok adatai továbbításra kerülnek a versenyekre utaztatás érdekében a személyszállítással foglalkozó társaságoknak, valamint az adott oktatási intézménynek amellyel az érintett tag tanulói jogviszonyban áll az iskolai kikérő kiállításával (név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím),melyhez az érintettek és törvényes képviselőik megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulását kéri minden egyes esetben az Adatkezelő. Versenyeredményekről a nyomtatott és elektronikus sajtó részére kerülnek továbbításra adatok, melyhez az érintettek és törvényes képviselőik megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulását kéri minden egyes esetben az Adatkezelő. Más – jelen szabályzatban meg nem nevezett - személyeknek, adatfeldolgozóknak aszemélyes adatok az alábbiak szerint kerülnek továbbításra:

Az Adatkezelő minden esetben, valamennyi adatfeldolgozó tekintetében az adatok továbbításának megkezdése előtt meggyőződik arról, hogy az adott partner az Európai Uniós és magyarországi adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el. Az Adatkezelő valamennyi adatfeldolgozóval írásbeli szerződést köt, melyben rögzítésre kerül:

 • az adatkezelés módja

 • az adatkezelés időtartama

Fenti partnerek a GDPR rendelet által megkövetelt adatkezelési szabályoknak megfelelnek. Más személyeknek, illetve statisztikai célra a személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

11. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a tagok, hobbi vívók, elnökség, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló és önkéntesek adatait kizárólag az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony fennállásáig kezeli, annak megszűnésekor az adatok törlésre kerülnek, kivéve az igényérvényesítéshez feltétlenül szükséges adatok. Szerződéses partnerek esetén: a Polgári Törvénykönyv (Ptk) és az adózás rendjéről szóló törvény (Art) alapján: a szerződés teljesítését vagy annak meghiúsulását követő 1 évig vagy a szavatossági igények érvényesítésére nyitva álló ideig kezeli a szerződéssel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő. Igényérvényesítés esetén annak jogerős lezárásáig kezeli a szerződéssel kapcsolatos adatokat, a kiállított számlát pedig a számla kiállításától számított 8 évig őrzi az Adatkezelő. A megőrzési időt követően a papír alapon kezelt adatok megsemmisítésre kerülnek, amennyiben azok nem kerültek átadásra az érintett részére. Az elektronikusan tárolt adatok véglegesen és helyre állításra nem alkalmas módon törlésre kerülnek.

12. A honlap megjelenésével kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő honlapján a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Adatkezelés jogalapja: Az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő a honlap látogatásával az adatkezeléshez való hozzájárulást megadottnak tekinti. Cél: az Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, az érdeklődők és a tagok tájékoztatása az Adatkezelővel kapcsolatos információkról.

 1. A www.kardrendje.hu oldalon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. Az adatkezelési tájékoztató egy menüpontban elérhető a weboldal látogatói számára. Az Adatkezelővel való kapcsolat felvételéhez mindenképpen szükséges az adatkezelési tájékoztató elfogadása. A honlap ugyanakkor személyes adatok megadása nélkül is tárol bizonyos adatokat (IP cím) az általa használt mérőkódok, konverziókövetők, illetve elemző szoftverek (Google Analytics, valamint remarketing kód).

 2. Az Adatkezelő a honlapon keresztül kezdeményezett, e-mailben közölt kérdéseket, észrevételeket tájékoztatás és szolgáltatásának tökéletesítése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok (teljes név, e-mailcím) megadása önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az e-maileket az adatkezelő legfeljebb 1 évig őrzi meg, amennyiben korábban megszűnik az adatkezelés célja, annak bekövetkeztével törli az e-mailt.

 3. Az Adatkezelő honlapján a sportoló tagok személyes adatai, a róluk készült fényképek, kupákon való szereplésekről készült videók hozzájárulásuk, illetve törvényes képviselőjük hozzájárulása esetén kerül tárolásra, és feltüntetésre az Adatkezelő honlapján. Az Adatkezelő a honlapon keresztül is tájékoztatást nyújt az edzések rendjéről.

 4. Cookie („süti”) alkalmazása A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközt, a weboldalon folytatott böngészési előzményeket. Céljuk többek között, hogy a honlap egy későbbi időpontban való ismételt meglátogatása során segítenek azonosítani a látogatót, személyre szabni a tartalmakat.

A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak. Amennyiben további információkra lenne szüksége ezen „sütik” és működésük kapcsán, részletes információkat talál a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org oldalon. Elfogadása a weboldal látogatása során Honlapunk felkeresésekor az oldal adatokat gyűjt a fent írt sütik segítségével. Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan - sütiket használ. Amennyiben a felhasználó saját böngészőjében letiltja a cookie-k telepítését a számítógépére, vagy törli azokat, ezzel a weboldal (vagy bizonyos részei) használhatóságát korlátozhatja, az adott weboldalon korábban megadott beállításai elveszhetnek. A fent írt honlapokon további információk találhatóak ebben a kérdéskörben is. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek számára elérhetőek.

A honlapunkon használt cookie-k

 1. Nélkülözhetetlen cookie-k Ezen sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó navigálni tudjon az oldalak/aloldalak között, és adott esetben védett tartalmakat is elérjen.

 2. Funkcionális cookie-k Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználó honlap-használati szokásairól információkat gyűjtsünk (pl. használt nyelv,).

 3. Google Analytics cookie-k A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetések jelenjenek meg a Google termékekben és szerte az interneten.

13. A közösségi oldalakon történő jelenlét

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel/ Facebook képponttal kapcsolatosan további információkat itt találhat: https:/www.facebook.com/business/help/651294705016616.

1) Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés, valamint a zárt csoportokban való jelenlét önkéntes hozzájáruláson alapul.

2) Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő honlapján található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, tájékoztatás az Adatkezelővel kapcsolatos információkról.

Kezelt adatok és céljuk:

 • Adat: név Cél: azonosítás

 • Adat: használatos fotó Cél: azonosítás

 • Adat: hozzászólás Cél: vélemény , hozzászólás kifejezése

 • Adat: értékelés Cél: vélemény, hangulat kifejezése

 • Adat: kérdés/kérés tartalma Cél: válaszadás input adata

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, akik az Adatkezelő közösségi oldalait látogatják, követik, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyulnak (like/dislike), azokat megosztják saját ismerőseik között részben vagy teljes körűen. Érintettek azok is, akik a zárt csoportokban történő meghívást elfogadják, vagy kérésükre felvételre kerülnek a csoportba. Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig.

14. Az adatkezelési szabályok módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy adatkezelési szabályait és ezáltal jelen tájékoztatót az érintett értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A személyes adatok törlése.

Az Adatkezelő törli a személyes adatokat, ha

 • a jogszabály által előírt kötelező nyilvántartási idő letelt

 • ha a hozzájárulást igénylő adatok esetén az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen

 • a személyes adatok kezelése valamely okból jogellenesen történt

 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell

 • a személyes adat gyermekre vonatkozik, és a szülő/ törvényes képviselő/ gyám tájékoztatása elmaradt.

A törlés szükségességének felismerése az ügyvezető feladata. Az Adatkezelő nem töröl olyan adatot, mely a jogi kötelezettsége teljesítéséhez, illetőleg a jogai érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatok törlése végleges, és helyreállíthatatlan módon valósul meg.

15. Intézkedések adatvédelmi incidens esetén

Az Adatkezelő munkavállalója, együttműködő partnere adatvédelmi incidens esetén azonnal köteles értesíteni az Adatkezelő elnökségi tagját, akinek haladéktalanul vizsgálatot kell indítania az incidens kockázatának felmérésére.

Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslásra tett intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Amennyiben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett jogaira nézve, úgy az Adatkezelő legkésőbb 72 (hetvenkét) órán belül köteles azt bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság incidens- bejelentési nyilvántartási rendszerébe. Adatkezelési incidens esetén Ön is bejelentést tehet Berki András elnök vagy Kelemen Tamás Pál edzőnél az infokardrendje@gmail.com  e-mailcímen, illetve bírósághoz fordulhat. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu 

Továbbá lehetősége van arra, hogy a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: www.naih.hu

bottom of page